Core FTP Lite 2.2.1931

Core FTP Lite 2.2.1931

CoreFTP.com – 3,3MB – Freeware – Windows
4 Stars User Rating
Core FTP LE - a free secure FTP Client with SSL/TLS, SSH/SFTP, IDN, ModeZ, fxp, dragdrop, browser integration, user-friendly interface(s), FTP/HTTP Proxy, Socks 4/5 support, remote file searching, queue manager, auto retry and resume of transfers, transfer bandwidth control, htaccess editing, advanced dir listings, queueing of multiple FTP transfers on multiple sites, sessions, start, stop, and resume of FTP transfers, advanced directory listings, .htaccess editing, auto s/key support, keep alive, auto-reconnect, file permissions (chmod), and much more!

Tổng quan

Core FTP Lite là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi CoreFTP.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Core FTP Lite là 2.2.1931, phát hành vào ngày 27/03/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Core FTP Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,3MB.

Người sử dụng của Core FTP Lite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Core FTP Lite!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Core FTP Lite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại